Klauzula


Klauzula informacyjna RODO dla olaf


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych (tzw. RODO) informuję, iż:


  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OLAF Karol Olachowski, ul. Młyńska 60, 62-052 Komorniki, tel. 61 8107944,
  • kontakt z inspektorem ochrony danych - olaf@olaf.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy sprzedaży oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres dochodzenia roszczeń,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową realizacji zamówienia,
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.